Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a nemzeti kegyhely területén készült fénykép és videófelvételekről, ezek kezeléséről, felhasználásáról

 

Adatkezelő neve: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 23.

E-mail címe: info@szentkut.hu

Telefonszáma: 32/418-029

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, mint Adatkezelő a Mátraverebély-Szentkút területén zajló nyilvános eseményekről tömegfelvételnek minősülő fénykép és videófelvételeket készít, valamint online felületén élő videóközvetítést is nyújt. A fényképeket és a videófelvételeket az Adatkezelő kizárólag saját elektronikus felületein teszi közzé – weboldal, Facebook, Youtube –, harmadik személynek nem adja tovább és direkt reklámcélból sem használja fel.

 

Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a kegyhely területére belép, ráutaló magatartással tudomásul veszi a fentiekben leírtakat.

 

Az adatkezelés célja: szertartások közvetítése, dokumentálása

A kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48 § (2) bekezdése

Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig

Az adattárolás módja: elektronikusan, a szentkut.diapro.hu tárhelyen

 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről – az info@szentkut.hu e-mailre küldött –levelében, valamint kérheti azoknak a helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, élhet adathordozhatósági jogával, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését is kérhet a fentiekben említett elérhetőségen. Jogában áll továbbá saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ferencesek.hu, 1024 Budapest, Margit krt 23.

Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. –, illetve a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Mátraverebély, 2020. 01. 28.

Részletes adatkezelési tájékoztató